Đồng sở hữu
Giỏ hàng 0

Đồng sở hữu

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG SỞ HỮU?

THẾ NÀO LÀ ĐỒNG SỞ HỮU?

Gia chủ có đất nhưng không có vốn, Tám sẽ khảo sát và quyết định đầu tư hay không. Nếu khả thi Tám và gia chủ sẽ cùng đồng sở hữu nhà chim trong vòng 20 năm